Not for commercial use or reproduction dsen iso

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: temer eller processer. 4.4.4 Baseline for energi Virksomheden skal fastlægge en eller flere baselines for energi ved hjælp af informationen fra den indledende energigennemgang og under hensyntagen til en dataperiode, der passer til virksomhedens energiudnyttelse og energiforbrug. Ændringer af energipræstationen skal måles i forhold til baseline for energi. Baseline for energi skal justeres i tilfælde af et eller flere af følgende forhold: – EnPI’er afspejler ikke længere virksomhedens energiudnyttelse og energiforbrug eller 7 (da) User license: Lego System A/S ISO 50001:2011(E) there have been major changes to the process, operational patterns, or energy systems, or according to a predetermined method. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 The energy baseline(s) shall be maintained and recorded. 4.4.5 Energy performance indicators The organization shall identify EnPIs appropriate for monitoring and measuring its energy performance. The methodology for determining and updating the EnPIs shall be recorded and regularly reviewed. EnPIs shall be reviewed and compare...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online