Not for commercial use or reproduction dsen iso

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: selige, kunne identificeres og være sporbare til den pågældende aktivitet. 4.7 Ledelsens evaluering 4.7.1 Generelt Med planlagte mellemrum skal topledelsen evaluere virksomhedens energiledelsessystem for at sikre, at det fortsat er egnet, fyldestgørende og effektivt. Der skal opretholdes registreringer fra ledelsens evaluering. 4.7.2 Input til ledelsens evaluering Input til ledelsens evaluering skal omfatte: a) opfølgning på tidligere ledelsesevalueringer b) evaluering af energipolitikken c) evaluering af energipræstationen og relaterede EnPI’er d) resultater af evalueringen af overensstemmelse med lovmæssige krav og ændringer af lovmæssige krav og andre krav, som virksomheden har tilsluttet sig e) i hvilket omfang energimålsætningerne og energimålene er blevet opfyldt f) resultater af audit af energiledelsessystemet 12 (da) User license: Lego System A/S ISO 50001:2011(E) the status of corrective actions and preventive actions; h) projected energy performance for the following period; i) COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 g) recommendations for improvement. 4.7.3 Output from management review Outputs from the management review shall include any decisions or actions related to: a) change...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online