Note 2 lbende forbedring skaber forbedringer af den

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nMS set of interrelated or interacting elements to establish an energy policy and energy objectives, and processes and procedures to achieve those objectives 2 User license: Lego System A/S © ISO 2011 – All rights reserved DS/EN ISO 50001:2011 NOTE 1 – Processen med at opstille målsætninger og finde muligheder for forbedring er en løbende proces. NOTE 2 – Løbende forbedring skaber forbedringer af den samlede energipræstation i overensstemmelse med virksomhedens energipolitik. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 3.3 korrektion handling for at fjerne en påvist afvigelse (3.21) NOTE –Tilpasset fra ISO 9000:2005, definition 3.6.6. 3.4 korrigerende handling handling iværksat med det formål at fjerne årsagen til en opdaget afvigelse (3.21) NOTE 1 – Der kan være mere end én årsag til en afvigelse. NOTE 2 – Korrigerende handlinger gennemføres for at forebygge gentagelse af afvigelser, hvorimod forebyggende handlinger gennemføres for at forebygge, at afvigelser opstår. NOTE 3 –Tilpasset fra ISO 9000:2005, definit...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online