Note muligheder kan vedrre potentielle energikilder

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: dnyttelse og energiforbrug. b) ud fra analyse af energiudnyttelse og energiforbrug identificere områder med væsentlig energiudnyttelse, dvs. – identificere faciliteter, udstyr, systemer, processer og medarbejdere, der arbejder for eller på vegne af virksomheden, som har en væsentlig indflydelse på energiudnyttelsen og energiforbruget – identificere andre relevante variable, der påvirker væsentlige energiudnyttelser – bestemme den aktuelle energipræstation for faciliteter, udstyr, systemer og processer i relation til identificerede væsentlige energiudnyttelser – estimere fremtidig energiudnyttelse og energiforbrug. c) identificere, prioritere og registrere muligheder for at forbedre energipræstationen. NOTE – Muligheder kan vedrøre potentielle energikilder, brug af vedvarende energi eller andre alternative energikilder såsom energi fra affald. Energigennemgangen skal opdateres både med fastlagte mellemrum og som reaktion på betydelige ændringer af faciliteter, udstyr, sys...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online