Organizations conducting long term planning can

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: omheden fleksibilitet til at definere, hvad der skal omfattes af energiledelsessystemet. Begrebet energipræstation omfatter energiudnyttelse, energieffektivitet og energiforbrug. Således kan virksomheden vælge blandt en lang række energipræstationsaktiviteter. Eksempelvis kunne virksomheden nedsætte spidsbelastninger, udnytte overskuds- eller affaldsenergi eller forbedre systemers, processers eller udstyrs drift. Figur A.1 viser en begrebsmæssig illustration af energipræstation. Energiudnyttelse Energiintensitet Energiforbrug Energipræstation Energieffektivitet Andet Figur A.1 – Begrebsmæssig angivelse af energipræstation 14 (da) User license: Lego System A/S ISO 50001:2011(E) A.2 Management responsibility COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 A.2.1 Top management Top management, or its representative, when communicating to those in the organization, can support the importance of energy management through employee involvement activities such as empowerment, motivation, recognition, training and rewards and participation. Organizations conducting long-term planning...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online