Politikken kan vre en kort erklring som medarbejdere

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: der foretager langtidsplanlægning, kan inddrage overvejelser om energiledelse, fx energikilde, energipræstation og forbedringer af energipræstation, i planlægningsaktiviteterne. A.2.2 Ledelsens repræsentant Ledelsens repræsentant kan være en nuværende, en nyansat eller en kontraktansat medarbejder. Ansvarsområderne som ledelsens repræsentant kan udgøre hele eller en del af jobfunktionen. Færdigheder og kompetencer kan afhænge af virksomheds størrelse, kultur og kompleksitet eller af lovmæssige krav eller andre krav. Energiledelsesteamet sikrer, at der leveres forbedringer af energipræstationen. Teamets størrelse afhænger af virksomhedens kompleksitet: – I små virksomheder kan teamet bestå af en enkelt person, fx ledelsesrepræsentanten – I større virksomheder er et team på tværs af funktioner en effektiv måde til at engagere forskellige dele af virksomheden i planlægningen og implementeringen af energiledelsessystemet. A.3 Energipolitik Energipolitikken er drivkraften bag implementering og...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online