{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

To virksomheder der udfrer sammenlignelige

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kan anvendes til certificering, registrering og egenerklæring af en virksomheds energiledelsessystem. Standarden fastlægger ikke absolutte krav til energipræstation ud over forpligtelsen i virksomhedens energipolitik og forpligtelsen til at overholde relevante lovmæssige krav og andre krav. To virksomheder, der udfører sammenlignelige aktiviteter, men hvis energipræstation er forskellig, kan således begge opfylde standardens krav. Denne internationale standard er baseret på de fælles elementer i ISO-standarder for ledelsessystemer og sikrer dermed et højt niveau af forenelighed, især med ISO 9001 og ISO 14001. NOTE – Anneks B viser sammenhængen mellem denne internationale standard og ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og ISO 22000:2005. En virksomhed kan vælge at integrere denne internationale standard i andre ledelsessystemer, herunder systemer for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. vi (da) User license: Lego System A/S INTERNATIONAL STANDARD ISO 50001:2011(E) COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 Energy management systems — Requirements with guidance for use 1 Scope This Internat...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online