ISO 50001 2011

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: cesser, der kan have væsentlig indflydelse på energipræstationen. Resultater af evalueringen af energipræstationen skal, hvor det er relevant, indarbejdes i specifikations-, konstruktions- og anskaffelsesaktiviteter for det eller de pågældende projekter. Resultaterne af renoveringsaktiviteten skal registreres. 4.5.7 Anskaffelse af energiserviceydelser, produkter, udstyr og energi Ved anskaffelse af energiserviceydelser, produkter og udstyr, der har eller kan have indflydelse på den væsentlige energiudnyttelse, skal virksomheden informere leverandører om, at anskaffelse delvist vurderes ud fra energipræstation. Virksomheden skal opstille og implementere kriterier for vurdering af energiudnyttelse, energiforbrug og energieffektivitet i løbet af den planlagte eller forventede levetid ved anskaffelse af energiforbrugende produkter, udstyr og serviceydelser, som forventes at have væsentlig indflydelse på virksomhedens energipræstation. Virksomheden skal definere og dokumentere specifikationer for indkøb af energi af hensyn til effektiv energiudnyttelse, hvor det er relevant. NOTE – Se anneks A for yderligere information. 10 (da)...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online