Virksomheder der foretager langtidsplanlgning kan

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a driver to manage organizational behaviour. Where transportation is procured or used by the organization, the energy use and consumption of transport can be included in the scope and boundaries of the EnMS. A.4 Energy planning A.4.1 General Figure A.2 provides a conceptual diagram intended to improve understanding of the energy planning process. This diagram is not intended to represent the details of a specific organization. The information in the energy planning diagram is not exhaustive and there may be other details specific to the organization or to particular circumstances. © ISO 2011 – All rights reserved User license: Lego System A/S 15 DS/EN ISO 50001:2011 A.2 Ledelsens ansvar A.2.1 Topledelse COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 Når topledelsen eller dennes repræsentant kommunikerer med medarbejdere i virksomheden, kan de understøtte vigtigheden af energiledelse gennem aktiviteter, der involverer medarbejdere, såsom selvstændiggørelse, motivation, anerkendelse, uddannelse/træning samt belønning og medbestemmelse. Virksomheder,...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online