At de er fyldestgrende inden de udstedes 9 da user

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ionen af energiledelsessystemet skal skal omfatte: a) anvendelsesområde og afgrænsning af energiledelsessystemet b) energipolitikken c) energimålstninger, energimål og handlingsplaner d) dokumenter, herunder registreringer, der kræves ifølge denne internationale standard e) andre dokumenter, som virksomheden har bestemt er nødvendige. NOTE – Dokumentationsgraden kan variere fra virksomhed til virksomhed af følgende årsager: – virksomhedens størrelse og type af aktiviteter – processernes kompleksitet og samspillet mellem dem – medarbejdernes kompetence. 4.5.4.2 Styring af dokumenter De dokumenter, der kræves ifølge denne internationale standard og energiledelsessystemet, skal styres. Dette omfatter i relevant omfang teknisk dokumentation. Virksomheden skal etablere, implementere og vedligeholde en eller flere procedurer for at: a) godkende dokumenter, mht. at de er fyldestgørende, inden de udstedes 9 (da) User license: Lego System A/S ISO 50001:2011(E) periodically review and update documents as necessary; c) ensure that changes and the current revision status of documents are identified; d) ensure that relevant versions of applicable documents are available at points of use; e) COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 b) ensure that documents remain legible and readily identifiable; f) ensure documents of external origin determined by the organization to be necessary for the planning and operation of the E...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online