Vi user license lego system as iso 2011 all rights

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: een this International Standard and ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and ISO 22000:2005. An organization can choose to integrate this International Standard with other management systems, including those related to quality, the environment and occupational health and safety. vi User license: Lego System A/S © ISO 2011 – All rights reserved DS/EN ISO 50001:2011 Løbende forbedring COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 50001:2011 Energipolitik Energiplanlægning Ledelsens evaluering Implementering og drift Overvågning, måling og analyse Kontrol Intern audit af energiledelsessystemet Afvigelser, korrektion, korrigerende og forebyggende handling Figur 1 – Denne internationale standards model for et energiledelsessystem Anvendelse af denne internationale standard på verdensplan bidrager til mere effektiv udnyttelse af tilgængelige energikilder, til forbedret konkurrenceevne og til nedsættelse af udledningen af drivhusgasser og andre relaterede miljøpåvirkninger. Denne internationale standard kan anvendes, uanset hvilke energityper der bruges. Denne internationale standard...
View Full Document

This document was uploaded on 03/03/2014 for the course ADMIN 1 at Universidad Nacional de Colombia.

Ask a homework question - tutors are online