072_Фінансові_інститути_та_ризик_менеджмент_зразок_2020_1.pdf

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «МАГІСТР» ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ» Критерії оцінювання Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 200 балів . 1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється в 25 балів (2 × 25=50 балів). 2. Правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бали (всього: 50 × 2 =100 балів). 3. Правильно розв'язана задача № 3 оцінюється в 20 балів. 4. Правильно розв'язана задача № 4 оцінюється в 30 балів. І. Розкрийте теоретичні питання (кожне питання оцінюється максимум у 25 балів) 1. Необхідність та сутність послуг із фінансового лізингу . Організаційні аспекти надання послуги з фінансового лізингу. 2. Поняття грошово - кредитної політики. Цільова спрямованість та інструменти грошово - кредитної політики НБУ .

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture