Course Hero Logo

panitikan.docx - 1. Explanation sa salitang "sa taong may...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

1.Explanation sa salitang "sa taong may hiya,salita'y panunumpaAng taong merong hiya o mayroong pagpapahalaga sa kanyang dignidad ayhindi basta nagbibitaw ng isang salita o pangako na hindi niya tutuparin. Dahilpara sa kanya ang isang pangako o salita ay mahalaga. Dahil ang isangtaong merong paninindigan ay hindi basta nagbibitaw ng isang salita na hindiniya kayang tuparin.2."Hindi ka babae lang. Babae ka." Hindi natin maikakaila na hanggang ngayon ay mayroon parindiskriminasyon sa mga kababaihan. Ngunit ang mga kababaihan ay nananatiling matatag sakabila ng kanilang nararanasang diskriminasyon dahil sa mga sinusunod na gender norms salipunan. Kung ano ang kayang gawin ng mga kalalakihan ay kaya ring gawin ng mga kababaihannagpapaalala ng respeto sa kababaihan, dahil may sariling lakas at kakayahang maging mabutingPilipino.3.1.Ang Ningning at Liwanag ay higit na sumasalamin sa hindi maikakailang ugali ng tao sa silaw ng

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture