8.5.10897.doc - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK...

This preview shows page 1 - 3 out of 13 pages.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ile sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Üniversite: İstanbul Üniversitesini, b) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu, c) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü, ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu, e) Dekan: İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanını, f) Dekanlık: İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığını, g) Fakülte: İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesini, ğ) Fakülte Kurulu: İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulunu, h) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunu, ı) Bölüm Kurulu: Fakültedeki Bölümlerin Kurullarını, i) Bölüm Başkanlığı: Fakültedeki Bölümlerin Başkanlıklarını, j) Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı sekiz yarıyıllık bir eğitim-öğretimi kapsayan yükseköğretimi, k) Yabancı Diller Bölümü: Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfını, m) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) ANO: Ağırlıklı Not Ortalamasını, o) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını, ö) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, p) TOEFL (Test-of English as a Foreign Language): İngilizce Dil Sınavını, r) ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler Öğrenci işleri MADDE 5 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, not işleri ve benzer her türlü işlemleri Fakülte tarafından yapılır. (2) Her öğrenci için, kayıtlı olduğu bölümce danışman olarak bir öğretim elemanı görevlendirilir. Danışman, öğrenim süresi boyunca danışmanlığını üstlendiği öğrenciyi izler. Öğrenci, kayıt yenileme sırasında ders alımlarının onayını danışmanından almak zorundadır. Kayıtla ilgili genel esaslar MADDE 6 – (1) Fakülteye kayıt olabilmek için, lisans öğrenimi ile ilgili ÖSYM tarafından yapılmış sınavı kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti MADDE 7 – (1) Öğrenciler, Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen katkı paylarını Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadırlar. (2) Katkı payları ders sayısı ve yarıyıla göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Öğrenci, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture