Course Hero Logo

ØP B Hjemmeopgave 1 CH.docx - Hjemmeopgave 1 Opgave A) 1....

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 9 pages.

Hjemmeopgave 1Opgave A)1.ForkertBeholdningsstørrelser er defineret som en opgørelse af en given variabel på et giventtidspunkt. Strømstørrelser er defineret som en opgørelse af en given variabel over en givenperiode (f.eks. over et år).BNP er en strømstørrelse da det er et udtryk for et lands samlede produktion i en giventidsperiode, men vil oftest opgøres årligt.Kapitalapparatet er en beholdningsvariabel, da den er et udtryk et lands samledeproduktionsapparater til produktionen, altså er det en størrelse der kan optælles på et giventtidspunkt, men ikke en størrelse som måles for en given tidsperiode.2.ForkertUdtrykket er forkert da det ud fra beregninger fra STO s. 20 og 105 kan udledes at der harværet et stigende niveau af BNP pr. indbygger1. For Danmark kan det således siges atstigningen i BNP har oversteget en eventuel stigning i antallet af indbyggere.3.ForkertAntallet af relationer skal ikke nødvendigvis være lig antallet af endogene variable. Detteskyldes, at antallet af eksogene teoretisk set kan være uendeligt stort, da disse variable imodelanalysen anses som ”kendte” variable. Det er dog sandt, at antallet af endogene variableskal svare til antallet af relationer, da man ved et højere antal ikke kan ”løse” modellen og vedet lavere antal vil kunne lave færre relationer og stadig udtrykke samme model.Opgave B)1.KausalanalyseModel 1:Model 2:1 Bilag 1
Model 3:Model 4:Her bliver alle 4 løst simultant i 0. orden.2.Udbudt mængde eller efterspurgt mængde der bestemmes først:I model 1 bestemmes den udbudte mængde i 0. orden og den efterspurgte mængde i 1. orden.Altså bestemmes den udbudte mængde først.I model 2 bestemmes den udbudte mængde i 0. orden og den efterspurgte mængde i 1. orden.Altså bestemmes den udbudte mængde først.I model 3 bestemmes den udbudte mængde i 3. orden og den efterspurgte mængde i 2. orden.Altså bestemmes den efterspurgte mængde først.
I model 4 bestemmes den udbudte mængde og den efterspurgte mængde i 0. orden. Altsåbestemmes de simultant.3.Afgiftsforhøjelses effekt på købt/solgt mængde i ligevægt:Den købt/solgte mængde i ligevægten er i alle 4 modeller bestemt mellem Ys og Yd iligevægtsrelationen i 4. ligning. Det kræver altså at afgiften t har påvirket en endogen variabelog at denne variabel har påvirket Ys eller Yd inden at Ys = Yd bestemmes.I model 1 bestemmes Pd i 2. orden før Ps i 3. orden. Dog er Ys=Yd allerede bestemt i 1. orden,og ændring i t vil altså ikke påvirke ligevægten i model 1.I model 2 bestemmes ligning 3 hvor en ændring i t kan påvirke modellen og Ys=Yd simultant.Altså vil en ændring i t igen ikke kunne påvirke ligevægten.I model 3 bestemmes Ps i 0. orden. Herefter bestemmes Pd på baggrund af t og Ps i 1. orden.Da Ps er bestemt og derfor fast, må Pd må stige når t stiger. I 2. orden bestemmes Yd påbaggrund af eksogene variable og Pd. Her ses det, at da Pd er steget, og de eksogene variable

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture