FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

13 bmdhhdcvfu 13 1141992 trn th tm linh e6 ba60035

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hi: 1 TT Vị trí Họ tên Ngày sinh Lớ p 1 A1 SE60773 Đặng Minh Khiêm 10/9/1992 SE0661 2 B1 SE60834 Dương Mạnh Cường 3/20/1992 SE0661 3 C1 SE60651 Huỳnh Duy Hải Dũ 12/12/1992 SE0661 4 D1 SE60708 Huỳnh Hiếu Bảo 4/30/1992 SE0661 5 E1 SE60864 Lê Anh Khoa 11/17/1988 SE0661 6 A2 SE60853 Lý Khánh Duy Bảo 4/24/1992 SE0661 7 B2 SE60750 Nguyễn Đặng Thành Trung 8/30/1992 SE0661 8 C2 SE60812 Nguyễn Kiều Thoa 10/6/1992 SE0661 9 D2 SE60665 Nguyễn Minh Quân 11/23/1992 SE0661 10 E2 SE60748 Nguyễn Minh Toàn 9/7/1992 SE0661 11 A5 SE60805 Nguyễn Ngọc Long 10/26/1992 SE0661 12 B5 SE60614 Nguyễn Việt Hà 11/5/1992 SE0661 13 C5 SE60786 Ninh Vương Linh 8/28/1992 SE0661 14 D5 SE60693 Phạm Đình Năng 8/13/1992 SE0661 15 E5 SE60603 Tôn Thất Hoàng Triều 8/16/1992 SE0661 16 A6 SE60643 Trần Quốc Duy 6/21/1992 SE0661 17 B6 SE60788 Võ Hoàn Thiện 9/5/1992 SE0661 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi 306 Môn thi: MAS Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 13h30 - 15h30 Lần thi: 1 MSSV - Thi viết Họ tên Ngày sinh L ớp 1 C6 BA60038 Bùi Sơn Hải 9/30/1992 D6 BA60039 Đỗ Ngọc Thùy 11/26/1992 E6 BA60060 Hà Nguyễn Phước Long 1/25/1992 Ghi chú BA0661 3 Điểm BA0661 2 Ký Tên 2 BA0661 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi 308 Môn thi: MAS Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online