FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

13 bmdhhdcvfu 13 a5 12 13 a6 fb60103 v tng linh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 663 2 B1 BA60111 Trần Diệu Linh 5/7/1992 BA0662 3 C1 FB60074 Trần Dương Sơn Hằng 8/16/1992 4 D1 FB60161 Trần Hoàng Minh Trí 4/24/1992 FB0663 5 E1 BA60021 Trần Ngọc Minh Quân 3/8/1990 BA0662 6 A2 FB60005 Trần Quố c Nhật 7/4/1992 FB0663 7 B2 BA60081 Trần Thị Cẩm Tiên 8/8/1992 BA0662 8 C2 FB60229 Trần Văn Tuấn Kiệt 10/6/1991 FB0663 FB0662 9 D2 BA60116 Trịnh Công Khôi 6/30/1992 BA0662 10 E2 BA60013 Trương Đỗ Kiều Khanh 6/29/1992 BA0662 11 SB60382 Trương Nhật Quyền 5/8/1992 FB0662 B5 FB60224 Võ Thị Mỹ Linh 6/1/1992 FB0663 C5 FB60146 Võ Thị Yến Trang 4/27/1992 FB0662 14 D5 FB60047 Võ Trọng Nghĩa 6/19/1992 FB0662 15 E5 FB60023 Vũ Phương Anh 12/1/1991 FB0662 16 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 A5 12 13 A6 FB60103 Vũ Tùng Linh 2/25/1992 FB0663 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi Môn thi: CNW - Thi viết 404 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 08h30 - 10h00 Lần thi: 1 MSSV Họ tên Ngày sinh L ớp 1 B6 SE61061 Cao Hồng Nam 5/4/1990 C6 SE60944 Đặng Ái Trinh 12/23/1993 D6 SE60790 Đoàn Vũ Tùng Lâm 12/6/1991 SE0770 4 E6 SE60978 Dương Trung Kiên 8/29/1993 Ghi chú SE0770 3 Điểm SE0770 2 Ký Tên 2 SE0770 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi Môn thi: CNW - Thi viết 406 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 08h30 - 10h00 Lần thi: 2 Ngày sinh L ớp 1/9/1993 SE0770 SE60657 Hồ Quốc Đạt 19/12/1992...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online