FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

13 bmdhhdcvfu 13 b1 3 c5 sb01116 v linh chi sb0768 k

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 664 10 E2 BA60069 Trần Hoàng Phi 1/25/1992 BA0666 11 A5 FB60123 Trần Thanh Bình 4/12/1992 12 B5 FB60159 Trần Thị Hồng Nhi 1/15/1992 FB0665 13 C5 BA60112 Trần Thị Thanh Mỹ 9/2/1992 BA0666 14 D5 BA60041 Trần Thị Thu Trang 1/19/1991 BA0664 FB0665 E5 FB60083 Trần Thị Thùy Linh 7/25/1992 FB0661 16 A6 BA60108 Trần Thị Trúc Giang 3/9/1992 BA0666 17 B6 FB60101 Trần Trạng Nguyên 2/8/1991 FB0661 18 C6 FB60132 Võ Thái Thu Hà 19 D6 FB60126 Vũ Kỳ Nam 20 E6 FB60187 Vũ Minh Hoàng 15 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 7/4/1992 FB0665 12/17/1991 FB0665 7/5/1990 FB0661 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi Môn thi: COMB - Thi viết 313 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 16h00 - 17h30 Lần thi: 1 Ngày sinh Lớp A1 SB60624 Cao Dương Thanh 11/6/1990 SB0769 2 B1 SB60616 Đinh Văn Thế Hiển 11/19/1993 SB0768 3 C1 SB60591 Đỗ Hà Xuân Quyên 12/8/1993 SB0768 4 D1 SB60580 Hà Thị Hạ Huy ền 2/10/1992 SB0768 5 E...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online