FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

13 bmdhhdcvfu 13 thi vit a5 ba60103 v thanh vn 761992

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c 9/2/1995 SE0964 5 E1 SE61543 Huỳnh Thanh Chương 29/10/1995 SE0964 6 A2 SE61532 La Hoài Vũ 26/06/1995 SE0964 7 B2 SE61602 Lâm Phạm Nhật Minh 06/02/1995 SE0964 8 C2 SE61614 Lâm Quốc Gia Vinh 24/07/1995 Ghi chú SE0964 3 Điểm SE0964 2 Ký Tên 2 SE0964 9 D2 SE61677 Lê Minh Khuê 15/08/1995 SE0964 10 E2 SE61317 Lê Nguyễn Công Danh 8/18/1992 SE0964 11 A5 SE61579 Lý Duy Bằng 1/5/1995 SE0964 12 B5 SE90207 Nguyên Đoàn Trung Hi ếu ̃ 13 C5 SE61661 Nguyễn Lê Quốc Huy 22/03/1995 SE0964 14 D5 SE61563 Nguyễn Phước Thành 1/4/1995 SE0964 15 E5 SE61287 Nguyễn Quang Trực 9/10/1994 SE0964 16 A6 SE61200 Nguyễn Thanh Trung 10/02/1994 SE0964 17 B6 SE90223 Nguyễn Thế An 2/11/1994 SE0964 18 C6 SE61549 Nguyễn Trần Trung 11/23/1993 SE0964 19 D6 SE61304 Phạm Kim Cương 26/01/1994 SE0964 20 E6 SE61196 Phạm Mai Duy Khánh 11/05/1994 SE0964 SE0964 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa IX Phòng thi 404 Môn thi: DM1 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 13h30 - 15h00 Lần thi: 2 MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp 1 A1 SE61548 Phạm Mạnh Lân 5/16/1994 SE0964 2 B1 SE61171 Phạm Văn Ngọc 29/11/1994 SE0964 3 C1 SE61382 Trần Bảo Anh 1/21/1993 SE0964 4 D1 SE61137 Trần Đình Thi 8/31/1992 SE0964 5 E1 SE61648 Trần Hoàng Anh 03/10/1995 SE0964 6 A2 SE61333 Trần Ngọc Minh Hoàng 16/10/1994 SE0964 7 B2 SE61314 Trần Việt Hưng 12/02/1994 SE0964 8 C2 SE60983 Trịnh Thanh Vũ 3/28/1993 SE0964 9 04.1...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online