{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

13 bmdhhdcvfu 13 thi vit d2 se61213 v c vit khoa

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Phan Nguyễn Gia Tấn 12/23/1992 FB0664 5 E1 FB60024 Phan Vân Anh 11/27/1992 FB0664 6 A2 FB60214 Trần Huỳnh Thanh Tùng 8/20/1991 FB0664 7 B2 FB60178 Trần Thị Mỹ Hạnh 8/15/1988 FB0664 8 C2 FB60181 Trần Thị Thanh Thanh 12/4/1992 FB0664 9 D2 FB60034 Trương Hoàng Bảo Trinh 11/8/1991 FB0664 10 E2 FB60001 Võ Chí Công 3/13/1992 FB0664 1 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi 307 Môn thi: DER Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group MSSV 13h30 - 15h30 Lần thi: 1 TT Vị trí Họ tên Ngày sinh Lớ p 1 A5 FB60054 Bùi Thị Tuyết Nhi 2/12/1992 SB0762 2 B5 FB60055 Hà Hiếu Trung 4/21/1992 SB0762 3 C5 FB60006 Lê Thái Bình 10/22/1990 SB0762 4 D5 FB60015 Nguyễn Mạnh Hùng 8/24/1991 SB0762 5 E5 FB60231 Nguyễn Phạm Đăng Hưng 12/4/1992 SB0762 6 A6 FB60100 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 1/8/1992 SB0762 7 B6 SB60534 Nguyễn Xuân Bách 7/9/1992 SB0762 8 C6 FB60203 Trần Thị Mỹ Chi 10/11/1992 SB0762 9 D6 FB60229 Trần Văn Tuấn Kiệt 10/6/1991 SB0762 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa IX Phòng thi 402 Môn thi: DM1 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 13h30 - 15h00 Lần thi: 1 MSSV - Thi viết Họ tên Ngày sinh Lớp 1 A1 SE61550 Đặng Võ Anh Khoa 10/10/1995 B1 SE61655 Đỗ Quang Vinh 03/07/1995 C1 SE61657 Đỗ Quốc Bảo 20/05/1995 SE0964 4 D1 SE61568 Đôn Huỳnh Minh Đ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online