FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

13 bmdhhdcvfu 13 thi vit d6 se61330 v nht chin

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi 405 Môn thi: OS Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 10h30 - 12h00 Lần thi: 1 MSSV - Thi viết Họ tên Ngày sinh L ớp 1 A1 SE61294 Đặng Mạnh Hùng 24/09/1994 B1 SE61357 Đặng Nhật Thiên 7/16/1994 C1 SE61191 Đỗ Thanh Dương 24/09/1994 SE0865 4 D1 SE61268 Giang Song Trúc 7/31/1994 SE0864 5 E1 SE61193 Hồ Minh Quân 03/06/1994 SE0865 6 A2 SE61327 Lâm Tiến Chung 03/03/1994 SE0864 7 B2 SE61374 Lê Hùng Thiện 09/03/1994 SE0865 8 C2 SE61239 Lê Minh Mẫn 18/03/1994 SE0865 9 D2 SE61179 Lê Võ Trà Giang 06/10/1994 SE0865 10 E2 SE61283 Lương Phúc Bảo 20/06/1993 SE0864 11 A5 SE60758 Mai Hữu Phú 2/12/1992 SE0865 12 B5 8/4/1991 SE0865 13 C5 SE61290 Nguyễn Đăng Thiện 4/6/1994 SE0864 14 D5 SE61358 Nguyễn Đổ Phương Huy 7/31/1994 SE0865 15 E5 SE61267 Nguyễn Đoàn Khánh Huy 6/7/1994 SE0864 16 A6 SE61312 Nguyễn Hữu Lộc 5/30/1994 SE0864 17 B6 SE61208 Nguyễn Huỳnh Đức 3/15/1993 SE0865 18 C6 SE90226 Nguyễn Nam Anh 19 D6 SE61172 Nguyễn Nhất N...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online