FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

13 bmdhhdcvfu 13 thi vit e6 se61201 v thanh hiu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 5 Môn thi: AM2 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 08h30 - 10h00 Lần thi: 2 MSSV Họ tên Ngày sinh L ớp 1 A1 SE61387 Lê Duy Phát Tài 4/25/1994 SE0866 2 B1 SE61219 Lê Hửu Phúc 29/10/1994 SE0866 3 C1 SE60758 Mai Hữu Phú 2/12/1992 SE0866 4 D1 SE61203 Nguyễn Chí Nghĩa 14/08/1994 SE0866 04/05/1994 SE0866 2/4/1992 SE0866 15/05/1994 SE0866 5/1/1992 SE0866 5 E1 SE61222 Nguyễn Đinh Phúc Lộc 6 A2 SE60950 Nguyễn Hà Giang 7 B2 SE61227 Nguyễn Hoàng Tuấn 8 C2 SE60632 Nguyễn Hồng Đại Thắng 9 D2 SE61242 Nguyễn Quốc An 17/08/1994 SE0866 10 E2 SE61233 Nguyễn Tâm Long 02/05/1994 SE0866 11 A5 SE61296 Nguyễn Thành Phúc 10/26/1994 SE0866 12 B5 SE61230 Nguyễn Trung Nghĩa 06/10/1994 SE0866 13 C5 SE61170 Nguyễn Tuấn Minh 09/07/1994 SE0866 14 D5 SE61271 Nguyễn Văn Mạnh 8/12/1994 SE0866 15 E5 SE61130 Phạm Hồng Quý 3/13/1993 SE0866 16 A6 SE61252 Phan Thành Sang 10/16/1994 SE0866 17 B6 SE61180 Phó Trí Thông 17/10/1993 SE0866 18 C6 SE61215 Trần Công Khiêm 27/08/1994 SE0866 19 D6 SE61216 Võ Quốc Hướng 03/01/1994 SE0866 20 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết E6 SE61201 Võ Thanh Hiếu 7/13/1993 SE0866 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa IX Phòng thi 306 Môn thi: AM1 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT V ị trí - Thi viết 10h30 - 12h00 Lần thi: 1 Ngày sinh Lớp A1 SE61361 Bùi Nguy ễn Thành Luân 29/07/1994 SE0962 2 B1 SE61438 Bùi Phú...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online