FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

13 bmdhhdcvfu 13 thi vit k tn 2 im ghi ch danh sch

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 864 03/02/1994 SB0864 4/3/1993 SB0864 SB60636 Nguyễn Minh Nhật 13/01/1994 SB0864 C6 SB60719 Nguyễn Thị Mai Vi 4/8/1990 SB0864 19 D6 SB60605 Nguyễn Thị Ngọc Chi 9/9/1992 SB0864 20 E6 SB60673 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/07/1994 SB0864 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi Môn thi: BMAE - Thi viết 305 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group MSSV Lần thi: 2 TT Vị trí 10h30 - 12h00 Họ tên Ngày sinh Lớp 1 SB60733 Phạm Thị Minh Phương 12/8/1994 SB0864 2 B1 SB60588 Trần Hữu Hoàng Phát 9/13/1993 SB0864 3 C1 SB60736 Trần Nguyễn Trân Châu 26/02/1994 SB0864 4 D1 SB60464 Trần Thị Thu Hiền 4/30/1993 SB0864 5 E1 SB60702 Trần Vũ Bảo Trân 1/19/1994 SB0864 6 A2 SB60806 Trương Phúc Ngọc Minh 10/26/1991 SB0864 7 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 A1 B2 SB60651 Võ Sơn Lâm 26/08/1987 SB0864 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi 305 Môn thi: MS Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group MSSV 10h30 - 12h00 Lần thi: 1 TT Vị trí Họ tên Ngày sinh Lớ p 1 C2 FB60026 Bùi Thiện Hoài Anh 11/17/1991 FB0666 2 D2 FB60186 Diệp Đức Nghĩa 3/16/1992 FB0666 3 E2 FB60240 Hồng Ngọc Kim 3/7/1992 FB0666 4 A5 FB60039 Huỳnh Thị Cẩm Liễu 12/16/1991 FB0666 5 B5 FB60150 Lê Thị Ngọc Mai 4/30/1992 FB0666 6 C5 FB60088 Ngô Thị Ngọc Giàu 3/15/1992 FB0666 7 D5 FB60076 Nguyễn Hoàng Thúy An 9/16/1992 FB0666 8 E5 FB60131 Nguyễn Huy Hoàng 8/3/1992 FB0666 9 A6 FB60073 Nguyễn Trí Đ...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online