FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

17h30 ln thi 4 mssv h tn fb60173 phm minh th ngy sinh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: B60038 Bùi Thanh Quang Họ tên 2/16/1991 FB0661 3 C1 BA60024 Cao Ngô Thùy Trinh 7/1/1991 BA0664 4 D1 FB60110 Cao Quang Duy 5 E1 FB60108 Châu Trần Khánh Đăng 1/1/1992 FB0661 6 A2 BA60072 Đặng Linh Chi 2/5/1992 2 BA0666 MSSV 11/12/1992 Ký Tên Điểm Ghi chú FB0661 7 B2 FB60017 Đào Nguyễn Minh Trí 5/20/1992 FB0661 8 C2 BA60004 Đỗ Tiến Đức 5/6/1992 BA0664 9 D2 FB60212 Đỗ Tiến Hoàng 1/25/1992 FB0661 10 E2 BA60137 Đỗ Trung Quân 11/27/1989 BA0666 11 A5 FB60137 Đoàn Minh Tin 2/2/1992 FB0665 12 B5 FB60089 Hồ Hoàng Anh 2/17/1992 FB0661 13 C5 FB60156 Huỳnh Công Hải Tâm 1/27/1992 14 D5 FB60117 Huỳnh Danh Duy Phương 7/28/1992 FB0665 15 E5 BA60130 Huỳnh Duy Thông 7/15/1992 BA0666 16 FB0665 A6 BA60059 Huỳnh Quố c Thảo Quyên 11/4/1992 BA0664 17 B6 FB60149 Huỳnh Thị Bội Phương 9/19/1992 FB0661 18 C6 FB60119 Khiếu Ngọc Tài 1/5/1992 FB0661 19 D6 BA60050 Lại Nhật Tuấn 4/16/1992 BA0666 20 E6 BA60129 Lê Đức Huấn 8/24/1992 BA0664 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi Môn thi: DCSVN - Thi viết 308 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT V ị trí 1 16h00 - 17h30 Lần thi: 2 Họ tên MSSV A1 L ớp 10/9/1992 BA60053 Lê Minh Trí Ngày sinh 1/4/1992 2 BA0664 FB0661 Ký Tên 2 B1 FB60045 Lê Nguyễn Kim Ngọc 3 C1 FB60116 Lê Phong 10/5/1992 4 D1 FB60202 Lê Thị Bảo Thi 10/28/1992 E1 BA60087 Lê Thị Khánh Hằng 8/14/1992 BA0664 6 Ghi chú FB0665 5 Điểm FB0665 A2 FB6022...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online