FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

3152014 group mssv ln thi 2 tt v tr 10h30 12h00 h

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Khoa 6/28/1994 SB0961 15 C6 SB60672 Trần Ngọc Bích Hưng 18/12/1994 SB0961 16 D6 SB60419 Võ Thị Diễm Hương 6/11/1993 SB0961 17 E6 SB60674 Vũ Ngọc Hải 05/11/1988 SB0961 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết SB0961 SB0961 SB0961 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi Môn thi: BMAE - Thi viết 307 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group MSSV Lần thi: 1 TT Vị trí 10h30 - 12h00 Họ tên Ngày sinh Lớp 1 A1 FB00064 Bùi Đức Việt 2 B1 SB60654 Bùi Nguyệt Hiếu 18/01/1994 C1 SB60661 Đỗ Hoàng Tuấn 29/06/1994 D1 SB60645 Đoàn Ngọc Châu 01/04/1994 SB0864 5 E1 SB60750 Kiều Châu Cẩm Tú 31/10/1993 SB0864 6 A2 SB60641 Lê Anh Duy 12/10/1993 SB0864 7 B2 SB90280 Lê Thị Tường Vi 4/7/1993 SB0864 8 C2 SB60696 Lương Hạ Hông ̀ 6/27/1994 SB0864 9 D2 SB60669 Ngô Thị Huyền Trang 2/18/1994 SB0864 10 E2 SB60682 Nguyễn Công Duy Khương 5/16/1994 SB0864 11 A5 SB60649 Nguyễn Đình Bảo Châu 21/01/1993 SB0864 12 B5 SB60762 Nguyễn Đỗ Lâm Thảo 9/19/1994 SB0864 13 C5 SB01432 Nguyễn Đức Bảo SB0864 14 D5 SB90267 Nguyễn Đức Phát SB0864 15 E5 SB60721 Nguyễn Duy Thanh 16 A6 SB60542 Nguyễn Hải Phương Uyên 17 B6 18 Ghi chú SB0864 4 Điểm SB0864 3 Ký Tên 2 SB0...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online