{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Ai2m1 3 c1 se60768 nguyn thanh ha 9161992 se06ai2m3 4

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 9 D1 SB90218 Nguy ễn Phước Sơn 13/06/1993 SB0769 5 E1 SB60454 Nguy ễn Thanh Thảo Nguyên 6/1/1992 SB0769 6 A2 SB60597 Nguy ễn Thị Diệu Nga 6/30/1993 SB0769 7 B2 SB60524 Nguy ễn Thị Huy ền Trang 9/4/1993 SB0769 8 C2 SB60551 Nguy ễn Thị Mai 5/26/1993 SB0769 9 D2 SB60412 Nguy ễn Thị Minh Hương 10/7/1993 SB0769 10 E2 SB60441 Nguy ễn Thị Minh Trang 2/7/1993 SB0769 11 A5 SB60570 Nguy ễn Thị Thu Thủy 3/3/1993 SB0768 12 B5 SB60470 Nguy ễn Thị Trà My 4/13/1993 SB0769 13 C5 SB60413 Nguy ễn Trương Vân Nhàn 4/8/1993 SB0768 14 D5 SB90191 Nguy ễn Tuấn Anh 15 E5 SB60565 Nguy ễn Văn Nam Hưng 7/30/1993 SB0768 16 A6 FB60176 Nguy ễn Vũ Quy ền 6/13/1991 SB0768 17 B6 SB01366 Phạm Thế Thanh Bình 18 C6 SB60456 Phạm Thị Ngọc Thùy 19 D6 20 E6 MSSV Họ tên 2 A1 SB60568 Nguy ễn Hồng Nhung 2 B1 3 C1 4 1 Ký Tên Điểm Ghi chú SB0768 SB0769 12/28/1993 SB0769 SB60451 Phan Duy Tân 8/6/1993 SB0769 SB60433 Phan Ngọc Thành 8/31/19...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online