FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Ai2m3 danh sch thi final exam kha vi phng thi 408

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 93 SB0769 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi Môn thi: COMB - Thi viết 402 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 1 A1 16h00 - 17h30 Lần thi: 3 Ngày sinh Lớp SB60515 Phan Quốc Bửu 3/12/1993 SB0769 MSSV Họ tên 2 SB90239 Phan Tiến Anh 16/10/1989 SB0769 C1 SB60504 Tạ Nhật Quang 1/21/1993 SB0769 4 D1 SB60457 Trần Diệp Thảo Huy ền 10/6/1993 SB0768 5 E1 SB60398 Trần Hoàng Hiếu 10/15/1993 SB0768 6 A2 FB60036 Trần Minh Khôi 7/15/1992 SB0768 7 B2 SB60479 Trần Ngọc Châu 11/4/1993 SB0768 8 C2 SB60523 Trần Ngọc Trúc Ly 3/7/1993 SB0769 9 D2 SB90199 Trương Công Sáng 16/04/1993 SB0769 10 E2 SB60414 Trương Thị Lam 8/20/1993 SB0768 11 A5 SB60530 Trương Thị Tâm Anh 11/24/1993 SB0768 12 B5 SB60487 Võ Hồ Kim Anh 5/13/1993 SB0768 13 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 B1 3 C5 SB01116 Vũ Linh Chi SB0768 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi 402 Group TT V ị trí - Thi viết Môn thi: I2M Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 16h00 - 17h30 Lần thi: 1 MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp D5 60483 An Võ Gia Tùng 8/31/1991 2 E5 60324 Bùi Minh Đức 12/5/1991 SE06.A_I2M3 3 A6 60329 Bùi Trần Minh Thành 6/24/1991 SE06.A_I2M3 4 B6 SE60747 Bùi Việt Phong 1/9/1992 SE06.A_I2M1 5 C6 60531 Bùi Xuân Thiện 7/5/1991 SE06.A_I2M3 6 D6 60462 Đinh Lâm Gia Thịnh 9/11/1991 SE06.A_I2M1 7 E6 2/18/1992 2 SE06.A_I2M3 SE06.A_I2M3 1 SE60642 Dương Minh Tuấn Ký Tên Điểm Ghi chú DANH...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online