FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Ai2m3 se06ai2m1 mssv a1 60406 h c vnh n 2 b1 60429 3

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 SB60516 Hồ Hòa Bình 4/8/1991 SB0768 6 A2 FB60134 Hồ Sĩ Quốc Dũng 1/3/1987 SB0768 7 B2 SB60481 Hoàng Hải 6/15/1993 SB0769 8 C2 SB60383 Hoàng Tuấn Anh 4/10/1993 SB0769 9 D2 SB60395 Huỳnh Minh Tuấn 9/17/1993 SB0769 10 E2 FB60086 La Phạm Hồng Châu 8/25/1992 SB0768 11 A5 SB60602 Lê Minh Hồng Nhung 4/13/1993 SB0769 12 B5 FB60189 Lê Minh Nhật 4/18/1992 SB0768 13 C5 SB60539 Lê Nữ Thủy Diệu 2/14/1993 SB0768 14 D5 SB60563 Lê Quang Tín 4/11/1993 SB0768 15 E5 SB60627 Lê Thanh Thảo 10/8/1993 SB0768 16 A6 SB90242 Lê Thị Thanh Duyên 25/08/1993 SB0769 17 B6 SB60389 Ngô Đinh Tiến 7/10/1993 SB0768 18 C6 SB60554 Ngô Lê Minh 2/19/1993 SB0769 19 D6 SB90193 Nguy ễn Dương Phú Nam 22/02/1993 SB0769 20 E6 SB60592 Nguy ễn Duy Thịnh 2/25/1993 SB0768 1 MSSV Họ tên 2 Ký Tên Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi Môn thi: COMB - Thi viết 307 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 16h00 - 17h30 Lần thi: 2 Ngày sinh Lớp 8/7/1993 SB0768 SB60540 Nguy ễn Huy Cường 7/11/1993 SB0769 SB60618 Nguy ễn Nhật Trung 9/20/1993 SB076...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online