FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Anh 11271992 fb0664 6 a2 fb60214 trn hunh thanh tng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 014 Group TT Vị trí 13h30 - 15h30 Lần thi: 1 MSSV - Thi viết Họ tên Ngày sinh Lớp 1 A2 SB60462 Bùi Quang Duy 9/28/1993 B2 SB60508 Bùi Thị Mỹ Linh 12/19/1992 C2 SB60619 Đặng Thái Dương 8/11/1993 SB0770 4 D2 SB60518 Dương Dung Phương Nam 4/16/1993 SB0770 5 E2 FB60053 Hà Lê Hoàng 7/5/1992 SB0770 6 A5 SB60520 Hồ Xuân Thủy Tiên 3/20/1993 SB0770 7 B5 SB60492 Huỳnh Thị Việt Nga 2/18/1993 SB0770 8 C5 SB60449 Lê Hoàng Vũ 5/9/1992 SB0770 9 D5 SB60404 Lê Thị Như Ngọc 6/29/1993 SB0770 10 E5 SB60621 Ngô Minh Công 1/2/1992 SB0770 11 A6 SB60403 Ngô Mỹ Duyên 3/19/1993 SB0770 12 B6 SB60465 Ngô Ngọc Khánh Ngân 11/18/1993 SB0770 13 C6 SB60420 Nguyễn Minh Cường 9/6/1993 SB0770 14 D6 SB90233 Nguyễn Nữ Nhật Minh 26/09/1993 SB0770 15 E6 SB60644 Nguyễn Trọng Nhân 9/14/1992 Ghi chú SB0770 3 Điểm SB0770 2 Ký Tên 2 SB0770 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi 313 Môn thi: FSA Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 13h30 - 15h30 Lần thi: 2 MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp 1 A1 SB60436 Nguyễn Trương Ngọc Khánh 7/8/1993 SB0770 2 B1 SB60452 Phạm Thị Kim Oanh 12/29/1993 SB0770 3 C1 SB60593 Phạm Tiến Khanh 4/23/1993 SB0770 4 D1 SB60567 Phùng Văn Thanh 4/18/1993 SB0770 5 E1 SB90247 Trần Thị Thanh Nga 18/06/1993 SB0770 6 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết A2 SB60482 Vũ Ngọc Tố Nga 3/8/1993 SB0770 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online