FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Anh 1281991 7 b2 fb60237 l minh hng 1161991 fb0662 8

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: iàu 2/23/1992 Ghi chú BA0662 5 Điểm BA0662 4 Ký Tên FB0662 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi Môn thi: ECOMB - Thi viết 305 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT V ị trí 1 A1 08h30 - 10h00 Lần thi: 2 Họ tên Ngày sinh L ớp BA60014 Hoàng Văn Hùng 5/19/1992 2 BA0662 MSSV 2 B1 SB60772 Huỳnh Trần Thảo Nghi 10/11/1992 C1 BA60080 Khưu Minh Trường 10/13/1992 D1 BA60017 Lê Hoàng Sang 4/24/1992 BA0662 5 E1 FB60063 Lê Mai Trâm 4/12/1991 Ghi chú BA0662 4 Điểm BA0662 3 Ký Tên FB0663 6 A2 SB60379 Lê Minh Anh 12/8/1991 7 B2 FB60237 Lê Minh Hùng 11/6/1991 FB0662 8 C2 BA60114 Lê Quang Hiếu 1/13/1992 BA0662 FB0662 D2 FB60129 Lê Quố c Thái 1/29/1991 FB0662 10 E2 FB60006 Lê Thái Bình 10/22/1990 FB0663 11 A5 FB60221 Lương Thị Thu 11/2/1992 FB0663 9 12 B5 FB60162 Nguyễn Bảo Khánh 3/6/1992 FB0663 13 C5 FB60062 Nguyễn Đức Lợi 6/13/1992 FB0662 14 D5 FB60057 Nguyễn Giang Thùy 9/15/1992 FB0662 15 E5 BA90025 Nguyễn Hải Ly 12/30/1899 FB0662 16 A6 FB60192 Nguyễn Hoàng Anh Tú 10/10/1991 FB0663 17 B6 FB60077 Nguyễn Lâm Minh Tiến 3/20/1992 FB0662 18 C6 FB60007 Nguyễn Lê Quốc Tú 11/15/1992 FB0662 19 D6 FB60015 Nguyễn Mạnh Hùng 8/24/1991 FB0663 20 E6 FB60238 Nguyễn Minh Tuấn 4/17/1990 FB0662 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi Môn thi: ECOMB - Thi viết 402 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT V ị trí 1 A1 08h30 - 10h00 Lần thi: 3 MSSV Họ tên F...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online