FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Anh 19 d6 se61172 nguyn nht nguyn ghi ch se0865 3 im

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t 407 Giờ thi: 10h30 - 12h00 Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí Lần thi: 2 MSSV Họ tên Ngày sinh L ớp 1 A1 FB60169 Lê Đồng Tài 9/20/1991 FB0667 2 B1 FB60200 Lê Quang Anh Vinh 3/18/1992 FB0667 3 C1 SB90263 Ngô Quang Minh 4 D1 FB60209 Nguyễn Gia Huy 12/17/1992 FB0667 5 E1 FB60096 Nguyễn Hoàng Đức 4/26/1992 FB0667 6 A2 FB60170 Nguyễn Ngọc Huyền 6/28/1992 FB0667 7 B2 FB60223 Nguyễn Phương Thảo 4/20/1992 FB0667 8 C2 FB60198 Nguyễn Thanh Tuấn 10/2/1992 FB0667 FB0667 9 D2 FB60190 Nguyễn Thảo Hạnh 12/19/1992 FB0667 10 E2 FB60106 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/15/1992 FB0667 11 A5 FB60175 Nguyễn Văn Huy 1/9/1992 FB0667 12 B5 FB60048 Phạm Duy Đăng 4/14/1992 FB0667 13 C5 FB60087 Phạm Nguyễn Đại Nam Phong 8/8/1992 FB0667 14 D5 FB60013 Trần Phan Bảo Thu 10/5/1992 FB0667 15 E5 FB60219 Trần Thị Tú Nhàn 12/1/1992 FB0667 16 A6 SB60378 Trương Đình Viên 7/18/1992 FB0667 17 FB60201 Võ Nguyễn Kỳ Duyên 5/17/1991 FB0667 C6 FB60230 Võ Thị Nam Anh 8/31/1992 FB0667 19 D6 FB60033 Vũ Khánh Linh 6/16/1992 FB0667 20 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 B6 18 E6 FB60177 Vũ Tiến Thành 10/21/1992 FB0667 Ký Tê...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online