FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Dng 131987 sb0768 7 b2 sb60481 hong hi 6151993 sb0769

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 0 Lê Thị Ngọc Thùy 1/16/1992 FB0665 7 B2 BA60019 Lê Yến Nhi 6/10/1992 BA0666 8 C2 FB60193 Lưu Đức Hoàng Anh 1/1/1991 FB0665 9 D2 FB60051 Mạc Lê Hồng Anh 10/26/1992 10 E2 FB60094 Mai Thế An 12/20/1992 FB0661 11 A5 BA60048 Mai Trọng Lợi 11/18/1992 BA0666 FB0665 12 B5 FB60138 Ngô Thái Duy 9/29/1992 FB0665 13 C5 FB60157 Ngô Thụy Huỳnh An 10/8/1992 FB0665 14 D5 FB60093 Nguyễn Anh Nguyên 1/10/1992 FB0661 15 E5 BA60023 Nguyễn Cao Trọng 10/27/1992 BA0666 16 A6 10/21/1991 BA0664 B0120 Nguyễn Hải Hoàn 17 B6 FB60191 Nguyễn Hạnh Dung 8/23/1992 FB0661 18 C6 FB60122 Nguyễn Hoàng Mai Hương 2/4/1992 FB0661 19 D6 FB60112 Nguyễn Huỳnh Khánh Nguyên 4/21/1992 FB0661 20 E6 FB60153 Nguyễn Kiều Minh Thuyết FB0665 11/3/1992 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi Môn thi: DCSVN - Thi viết 310 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT V ị trí 1 A1 16h00 - 17h30 Lần thi: 3 MSSV Họ tên BA60079 Nguyễn Minh Châu Ngày sinh L ớp 9/24/1992 2 BA0666 Ký Tên 2 B1 FB60158 Nguyễn Minh Thông 11/3/1992 C1 BA60078 Nguyễn Ngọc Lợi 11/21/1992 BA0664 4 D1 FB60115 Nguyễn Ngọc Phượng 8/7/1992 FB0661 5 E1 FB60165 Nguyễn Nhị Hà 6 A2 7 B2 8 Ghi chú FB0665 3 Điểm 60020 10/9/1992 Nguyễn Như Hải FB0661 10/12/1990 FB0661 BA60082 Nguyễn Tấn Thành 1/12/1992 BA0666 C2 FB60091 Nguyễn Thanh Hải 11/27/1992 FB0665 9 D2 BA60089 Nguyễn Thị Mỹ Vy 9/1/1992 BA0664 10...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online