FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Duy 03011994 se0962 3 c1 se61127 nguy n nh trng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hiệp 11/03/1995 SE0962 3 C1 SE61430 Bùi Phúc Vĩnh 13/10/1995 SE0962 4 D1 SE61466 Bùi Quang Viễn 06/05/1995 SE0961 5 E1 SE61458 Đậu Văn Quý 30/12/1995 SE0962 6 A2 SE61726 Đinh Tường Quang 11/6/1991 SE0961 7 B2 SE61486 Đoàn Minh Đức 30/05/1995 SE0961 8 C2 SE61519 Đoàn Minh Thịnh 21/04/1995 SE0961 9 D2 SE61397 Hồ Sĩ Hoàng 16/04/1995 SE0962 10 E2 SE61475 Hồ Xuân Minh 11/04/1995 SE0961 11 A5 SE61574 Huỳnh Bảo Ngọc 4/12/1994 SE0961 12 B5 SE61348 Huỳnh Đức Hoài 20/12/1994 SE0962 13 C5 SE61512 Huỳnh Minh Anh Tuấn 2/16/1995 SE0961 14 D5 SE61442 Lại Tuấn Phong 13/05/1995 SE0962 15 E5 SE61315 Lê Anh Tuấn 3/29/1993 SE0962 16 A6 SE61452 Lê Châu Tú 05/08/1995 SE0962 17 B6 SE61443 Lê Khải Thông 21/11/1995 SE0962 18 C6 SE61521 Lê Minh Nhật Duy 27/06/1995 SE0961 19 D6 SE61292 Lê Thanh Hải 11/9/1994 SE0962 20 E6 SE61425 Lương Công Thuận 11/25/1995 SE0962 1 MSSV Họ tên 2 Ký Tên Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa IX Phòng thi 308 Môn thi: AM1 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT V ị trí - Thi viết 10h30 - 12h00 Lần thi: 2 Ngày sinh Lớp A1 SE61184 Lương Thế Hai 02/09/1994 SE0962 2 B1 SE61379 Ngô Quốc Duy 03/01/1994 SE0962 3 C1 SE61127 Nguy ễn Đình Trưởng 2/11/1992 SE0961 4 D1 SE61492 Nguy ễn Hoàng Huy 3/16/1995 SE0961 5 E1 SE61402 Nguy ễn Hữu Thiện 23/04/1995 SE0962 6 A2 SE61445 Nguy ễn Minh Ánh 15/05/1995 SE0962 7 B2 SE61471 Ng...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online