{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Duy 11211994 se0867 14 d5 se61310 phan thanh tng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 3-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết D2 SE61213 Võ Đức Việt Khoa 01/01/1994 SE0964 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi 404 Môn thi: IMC Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 13h30 - 15h00 Lần thi: 1 MSSV - Thi viết Họ tên Ngày sinh Lớp 1 E2 BA60136 Đặng Hoàng Băng Khanh 8/19/1992 A5 BA60033 Đinh Kim Ngọc Ý Nhi 4/22/1992 B5 BA60113 Đoàn Minh Thống 9/25/1992 Ghi chú SB0761 3 Điểm SB0761 2 Ký Tên 2 SB0761 4 C5 BA60051 Đoàn Phương Thảo 12/24/1992 SB0761 5 D5 SB60438 Lê Nguyên Duy Anh 11/21/1993 SB0761 6 E5 BA60066 Lý Ngọc Trân 1/1/1991 SB0761 7 A6 BA60096 Lý Nguyệt Thanh 3/21/1992 SB0761 8 B6 BA60026 Nguyễn Ái Mỵ 7/16/1992 SB0761 9 C6 BA60120 Nguyễn Hữu Phước 10/23/1992 SB0761 10 D6 SB60434 Nguyễn Huỳnh Diệu Hiền 11/24/1993 SB0761 11 E6 SB60499 Nguyễn Như Xuân Thảo 1/24/1992 SB0761 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi 406 Môn thi: IMC Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 13h30 - 15h00 Lần thi: 2 MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp 1 A1 BA60057 Nguyễn Thanh Sang 11/12/1992 SB0761 2 B1 BA60030 Nguyễn Thị Trang 10/25/1992 SB0761 3 C1 SB60617 Nguyễn Thùy An 4/3/1992 SB0761 4 D1 BA60028 Nguyễn Xuân Trung 5/26/1992 SB0761 5 E1 SB60632 Phạm Minh Hùng 9/24/1992 SB0761 6 A2 BA60058 Trần Hoàng Lân 10/17/1992 SB0761 7 B2 BA60074 Trần Ngọc Minh Như 11/20/1991 SB0761 8 C2 BA60025 Trần Ngọc Quỳnh Anh 3/5/1992 SB076...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online