FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Exam kha vii phng thi 310 mn thi sad gi thi ngy thi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 11 D6 SE90007 Hà Văn Tài 4/14/1992 SE0763 12 E6 Ghi chú 6/26/1991 SAD_B2_NI 4 Điểm 2/28/1990 SAD_B2_NI 3 Ký Tên 9/24/1991 SAD_B2_NI SE61106 Đỗ Thành Đạt 10/27/1993 SE0763 60016 Đỗ Tường Vy 3/21/1990 SE0763 60130 Đoàn Minh Thiện 6/10/1989 SAD_B2_NI 60084 Hồ Đăng Quốc Thái 8/27/1990 SAD_B2_NI DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi 310 Môn thi: SAD Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 1 A1 Lần thi: 2 Họ tên MSSV 60429 - Thi viết 08h30 - 10h00 Ngày sinh Lớp 2/4/1991 Hồ Quang Hưng 2 SAD_B2_NI SE0763 2 B1 SE60976 Huỳnh Lâm Thanh Thảo 11/16/1993 3 C1 SE61023 Lâm Ngọc Ân 12/4/1993 D1 60110 Lê Anh Duẩn 1/1/1990 Lê Văn Hùng Ghi chú SAD_B2_NI 60041 Điểm SE0763 4 Ký Tên 2/14/1990 SAD_B2_NI 5 E1 6 A2 SE61016 Ngô Trắc Kiện 2/19/1993 SE0763 7 B2 SE60829 Nguyễn An Bình 11/11/1990 SE0763 8 C2 60432 Nguyễn Anh Tuấn 60476 Nguyễn Hoàng Huy 9/13/1991 SAD_B2_NI 9 D2 10 E2 11 A5 60547 Nguyễn Lê Cảnh 1/7/1991 SAD_B2_NI 12 B5 60570 Nguyễn Lương Hoàng Gia 1/1/1991 SAD_B2_NI 13 C5 SE61103 Nguyễn Minh Nhật 1/7/1993 SE0763 14 D5 SE60617 Nguyễn Quốc Huy 4/8/1992 SE0763 15 E5 SE61117 Nguyễn Quốc Minh 5/6/1987 SE0763 16 A6 00753 Nguyễn Thành Trung 5/8/1989 SAD_B2_NI 17 B6 60356 Nguyễn Trần Hoàng Quý 4/6/1991 SE0763 18 C6 60297 Nguyễn Trần Minh Hòa 10/1/1990 SAD_B2_NI 19 D6 60420 Nguyễn Trí Quãng 20 E6 SE60624 Nguyễn Hữu Thịnh SE60832 Nguyễn...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online