{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014 - DANH...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi 306 Môn thi: CF - Thi vi t ế 3/15/2014 Gi thi: 08h30 - 10h00 Group 1 L n thi: 2 TT V trí MSSV H tên Ngày sinh L p Ký Tên Đi m Ghi chú 1 A1 SB60559 Bùi Thi n Thanh Toàn 2/14/1993 SB0863 2 B1 SB60706 L i Th Thanh Ph ng ươ 18/03/1994 SB0863 3 C1 SB60552 Lê Ngô Tu n An 8/23/1993 SB0863 4 D1 SB60734 Lê Vinh Quang 11/28/1994 SB0863 5 E1 SB60731 Lý Chí Vĩ 18/09/1994 SB0863 6 A2 SB60403 Ngô M Duyên 3/19/1993 SB0863 7 B2 SB60388 Nguy n Chí Trung 3/28/1993 SB0863 8 C2 SB60426 Nguy n Công C ng Th nh ườ 10/20/1992 SB0863 9 D2 SB60664 Nguy n Đăng Chí 20/07/1994 SB0863 10 E2 SB60743 Nguy n Ng c Ph ng Trang ươ 8/10/1994 SB0863 11 A5 SB60484 Nguy n Quang H i 10/26/1993 SB0863 12 B5 SB60662 Nguy n Thanh S n ơ 04/01/1992 SB0863 13 C5 SB60719 Nguy n Th Mai Vi 4/8/1990 SB0863 14 D5 SB60605 Nguy n Th Ng c Chi 9/9/1992 SB0863 15 E5 SB60673 Nguy n Th Thu Hi n 07/07/1994 SB0863 16 A6 SB60771 Nguy n Tu n Khanh 5/9/1993 SB0863 17 B6 SB60700 Nguy n Võ Đoan Trang 20/04/1994 SB0863 18 C6 SB60620 Tr n Đàm Qu c B o 5/16/1990 SB0863 19 D6 SB60670 Tr n H u Chung 04/01/1994 SB0863 20 E6 SB60699 Tr n Mai M Tuy n 11/05/1994 SB0863 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi 308 Môn thi: CF - Thi vi t ế 3/15/2014 Gi thi: 08h30 - 10h00 Group 2 L n thi: 2 TT V trí MSSV H tên Ngày sinh L p Ký Tên Đi m Ghi chú 1 A1 SB60558 Tr n Ng c S n ơ 11/22/1991 SB0863 2 B1 SB60726 Tr n Nguy n Tr ng Nhân 1/22/1991 SB0863 3 C1 SB60745 Tr n Th Long ế 08/10/1994 SB0863 4 D1 SB60680 Tr n Th Linh Ph ng 30/10/1994 SB0863 5 E1 SB60637 Tr n Th Th o My 29/12/1994 SB0863 6 A2 SB60464 Tr n Th Thu Hi n 4/30/1993 SB0863 7 B2 SB60773 Tr nh Công Th ng 17/05/1994 SB0863 8 C2 SB60663 Tr nh Tu n H i 17/05/1994 SB0863 9 D2 SB60759 Võ Lê Thanh Huy n 7/7/1994 SB0863 10 E2 SB60705 Võ Quang Sang 1/14/1994 SB0863 Ngày thi Ngày thi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi 312 Môn thi: SMM - Thi vi t ế 3/15/2014 Gi thi: 08h30 - 10h00 Group 1 L n thi: 2 TT V trí MSSV H tên Ngày sinh L p Ký Tên Đi m Ghi chú 1 A1 SB60578 Cao Ngô Duy Đ c 2/25/1993 SB0766 2 B1 SB60384 Chiêm Ti n Tín 5/14/1993 SB0766 3 C1 SB01050 Đ ng Quy t Th ng ế 15/05/1993 SB0766 4 D1 SB60410 Đ ng Tu n Anh 1/23/1993 SB0766 5 E1 SB60450 Đ Minh Tr ng ườ 7/6/1993 SB0766 6 A2 SB60556 Đ Thành Đ c 10/27/1993 SB0766 7 B2 SB60477 Đoàn Th Kim H ng 7/16/1992 SB0766 8 C2 SB60444 H a Bích Nga 11/22/1993 SB0766 9 D2 SB60533 Hoàng Cao C ng ườ SB0766 10 E2 SB60400 Huỳnh Vũ Thanh Vi 9/30/1993 SB0766 11 A5 SB60521 Lê Đinh B o Trung 3/1/1993 SB0766 12 B5 SB60494 Mai Kim Chi 7/29/1993 SB0766 13 C5 SB60603 Ngô Đình Nh t Huy 10/5/1993 SB0766 14 D5 SB60405 Nguy n Duy Duy 7/23/1993 SB0766 15 E5 SB60509 Nguy n Ng c Di m My 12/24/1988 SB0766 16 A6 SB60529 Nguy n Nhân Huy 11/16/1991 SB0766 17 B6 SB60471 Nguy n Ph m Ng c Thanh 4/22/1993 SB0766 18 C6 BA60097 Nguy n Ph ng Huỳnh ươ 11/18/1992 SB0766 19 D6 SB60486 Nguy n Th Hi n Ph ng ươ 3/2/1993 SB0766 20 E6 SB90197 Nguy n Th Thái Ngân 3/4/1993 SB0766 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi 313 Môn thi: SMM - Thi vi t ế 3/15/2014 Gi thi: 08h30 - 10h00 Group 2 L n thi:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}