{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Hng 7281992 se0769 16 a6 se60934 nguyn vnh khim

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g Duyên 12 B5 SE60922 Trần Trung Tánh 9/27/1993 SE0961 13 C5 SE61474 Trịnh Quốc Cường 27/12/1995 SE0961 14 D5 SE61482 Võ Hoàng Lâm 12/19/1995 SE0961 15 E5 SE61394 Võ Hồng Hà 16 A6 SE61417 Vũ Hoàng Long 21/07/1995 SE0962 17 B6 SE61418 Vũ Huỳnh Nguyên Nhật 31/08/1995 SE0962 18 C6 SE61404 Vũ Khánh Hưng 18/06/1995 SE0962 19 D6 SE61423 Vũ Minh Khang 10/17/1995 SE0962 20 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết 10h30 - 12h00 E6 SE61473 V ương Vĩ Đạt 19/11/1995 SE0961 SE0962 SE0961 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi 312 Môn thi: AJ Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group MSSV 10h30 - 12h00 Lần thi: 1 TT Vị trí - Thi viết Họ tên Lớp 12/23/1993 SE60944 Đặng Ái Trinh Ngày sinh SE0769 12/26/1991 2 SE0769 1 A1 2 B1 3 C1 SE60886 Đào Thị Thanh Hoa 6/6/1993 D1 SE61058 Đinh Hoàng Vũ 3/5/1993 E1 SE60663 Đỗ Hoàng Hải 12/11/1992 SE0769 6 A2 SE61160 Hà Kim Quy 12/2/1993 SE0769 7 B2 SE61056 Huỳnh Hữu Phúc 11/15/1993 SE0769 8 C2 SE61126 Huỳnh Minh Tài 1/21/1993 SE0769 9 D2 1/1/1990 SE0769 10 E2 SE61049 Lê Phương Bình 5/11/1993 SE0769 11 A5 SE61043 Nguyễn Chí Khang 1/27/1993 SE0769 12 B5 SE61115 Nguyễn Đình Tân 8/26/1993 SE0769 13 C5 SE60905 Nguyễn Đức Toàn 6/13/1993 SE0769 14 D5 SE61080 Nguyễn Năng Trung 2/17/1993 SE0769 15 E5 SE60592 Nguyễn Thị Hồng 7/28/1992 SE0769 16 A6 SE60934 Nguyễn Vỉnh Khiêm 7/11/1993 SE0769 17 B6 SE61045 Ông...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online