FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Huy 191992 fb0667 12 b5 fb60048 phm duy ng 4141992

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: INAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi 408 Môn thi: CJ Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 10h30 - 12h00 Lần thi: 2 Họ tên Ngày sinh Lớp A1 SE61238 Lê Vũ Đăng Khoa 24/12/1994 SE0863 2 B1 SE61222 Nguyễn Đinh Phúc Lộc 04/05/1994 SE0863 3 C1 SE61275 Nguyễn Hoàng Giang 9/26/1994 SE0863 4 D1 SE61177 Nguyễn Hoàng Thy 16/10/1994 SE0863 1 MSSV 5 E1 SE61224 Nguyễn Lê Hùng 12/11/1988 SE0863 6 A2 SE61060 Nguyễn Phú Ngọc Trai 8/11/1993 SE0863 7 B2 SE60907 Nguyễn Quốc Vương 4/14/1993 SE0863 8 C2 SE61367 Nguyễn Su Ni 1/1/1994 SE0863 9 D2 SE61240 Phương Xương Quang 16/09/1994 SE0863 10 E2 SE61256 Trần Công Đức Huy 6/1/1994 SE0863 11 A5 SE61329 Trần Ngọc Thuận 1/27/1994 SE0863 12 B5 SE61249 Trần Việt Huy 10/15/1994 SE0863 13 C5 SE61198 Trương Quốc Quy 26/01/1994 SE0863 14 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết D5 SE61254 Võ Hà Quân 5/14/1994 SE0863 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi Môn thi: CNMLN - Thi viết 408 Giờ thi: 10h30 - 12h00 Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí Lần thi: 1 MSSV Họ tên Ngày sinh L ớp 1 E5 FB60185 Bùi Đức Nhâm 5/8/1992 A6 FB60021 Bùi Phú Giàu 10/24/1991 B6 FB60079 Bùi Trần Thu Thủy 8/19/1991 FB0667 4 C6 FB60205 Cao Thị Huyền Linh 4/10/1992 FB0667 5 D6 FB60081 Du Kiến Đăng 3/11/1992 Ghi chú FB0667 3 Điểm FB0667 2 Ký Tên 2 FB0667 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi Môn thi: CNMLN - Thi vi...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online