FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Khanh 4231993 sb0770 4 d1 sb60567 phng vn thanh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 57 Dương Thành Công 26/09/1994 SB0865 6 A2 7/31/1991 SB0865 7 B2 SB60724 Hồ Sĩ Tường Duy 07/11/1992 SB0865 8 C2 SB60655 Lại Thiện Phú 11/01/1994 SB0865 9 D2 SB60691 Lê Đức Huy 11/06/1994 SB0865 10 E2 SB60647 Mai Xuân Cường 17/11/1991 SB0865 11 A5 SB90277 Nguyễn Hoàng Nhật Linh 4/21/1993 SB0865 12 B5 SB60652 Nguyễn Kim Ngân 06/11/1994 SB0865 13 C5 SB60760 Nguyễn Lê Hữu Đạt 8/8/1994 SB0865 14 D5 SB60658 Nguyễn Minh Nguyệt 22/06/1994 SB0865 15 E5 SB60584 Nguyễn Phạm Bảo Khánh 25/10/1993 SB0865 16 A6 SB60695 Nguyễn Thái Bình 15/11/1992 SB0865 17 B6 SB60717 Nguyễn Thị Anh Thi 9/4/1993 SB0865 18 C6 SB60720 Nguyễn Thị Nhung 5/2/1994 SB0865 19 D6 SB60565 Nguyễn Văn Nam Hưng 7/30/1993 SB0865 20 E6 SB60712 Phạm Hồng Tâm 11/26/1994 Ghi chú SB0865 3 Điểm SB0865 2 Ký Tên 2 SB0865 60130 60508 Đoàn Minh Thiện Hà Nghĩa Hiệp DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi 312 Môn thi: POA Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 13h30 - 15h30 Lần thi: 2 MSSV Họ tên Phùng Nguyễn Duy Anh Ngày sinh Lớp 5/3/1991 SB0865 1 A1 2 B1 SB60675 Tiêu Mỹ Trân 23/05/1994 SB0865 3 C1 SB60713 Trịnh Đình Tuấn 12/15/1994 SB0865 4 D1 SB60714 Vũ Ngọc Anh Thư 12/20/1994 SB0865 5 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 60377 E1 3/21/1989 SB0865 60111 - Thi viết Vũ Thế Anh Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi 312 Môn thi: FSA Giờ thi: Ngày thi 3/15/2...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online