FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Khoa 6281994 sb0961 15 c6 sb60672 trn ngc bch hng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Tấn Mạnh 12/20/1993 SE0769 18 C6 SE60895 Phạm Khánh Tâm 12/30/1992 SE0769 19 D6 SE60874 Phạm Trung Hiếu 9/2/1993 SE0769 20 E6 SE60902 Phan Quốc Quyền 9/30/1993 Ghi chú SE0769 5 Điểm SE0769 4 Ký Tên SE0769 60487 60110 Đào Công Thuận Lê Anh Duẩn DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi 313 Môn thi: AJ Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group MSSV 10h30 - 12h00 Lần thi: 2 TT Vị trí Họ tên Ngày sinh Lớp 1 A1 SE60964 Trần Khắc Vỹ 4/28/1993 SE0769 2 B1 SE61125 Trần Thanh Ngoan 2/2/1993 SE0769 3 C1 SE61022 Văn Công Trình 8/6/1991 SE0769 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa IX Phòng thi 313 Môn thi: I2I Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group MSSV 10h30 - 12h00 Lần thi: 1 TT Vị trí Họ tên Ngày sinh Lớ p 1 D1 SB60656 Đoàn Phương Duyên 16/01/1994 SB0961 2 E1 SB60751 Hoàng Nhất Duy Tài 26/07/1994 SB0961 3 A2 SB60770 Huỳnh Ngọc Khánh Linh 4 B2 SB60813 Lâm Yến Đình 8/19/1995 SB0961 5 C2 SB60693 Nguyễn Đình Thủy 25/12/1994 SB0961 6 D2 SB60807 Nguyễn Hữu Minh Trâm 06/07/1995 SB0961 7 E2 SB60763 Nguyễn Thị Phương Dung 01/01/1991 SB0961 8 A5 SB60832 Nguyễn Thị Thu Hương 13/12/1995 SB0961 9 B5 SB60768 Nguyễn Tùng 10 C5 SB60678 Phạm Anh Đức 05/06/1994 SB0961 11 D5 SB60742 Phạm Duy Minh 11/12/1994 SB0961 12 E5 SB60767 Phạm Hương Lan 13 A6 SB60679 Phan Vũ Lâm 10/14/1994 SB0961 14 B6 SB60737 Trần Ngọc Bảo...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online