FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Lm quc gia vinh 24071995 ghi ch se0964 3 im se0964 2 k

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 313 Môn thi: IPA Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group MSSV 13h30 - 15h30 Lần thi: 1 TT Vị trí - Thi viết Họ tên Ngày sinh Lớp 1 B2 FB60050 Bùi Hải Anh 12/28/1992 C2 FB60056 Bùi Ngọc Minh Tâm 10/4/1991 D2 FB60041 Đỗ Duy Hòa 7/2/1992 FB0664 4 E2 FB60008 Dương Hữu Trí 6/14/1992 FB0664 5 A5 FB60022 Hoàng Lan Trinh 1/29/1992 FB0664 6 B5 FB60211 Khương Xuân Tài 10/7/1992 FB0664 7 C5 FB60037 Lê Hữu Long 2/18/1992 FB0664 8 D5 FB60188 Ngô Thanh Hoài 10/15/1992 FB0664 9 E5 FB60060 Nguyễn Bảo Ngọc 6/19/1992 FB0664 10 A6 FB60239 Nguyễn Đình Thiện 7/18/1992 FB0664 11 B6 FB60195 Nguyễn Hoàng Phương Vy 11/20/1991 FB0664 12 C6 FB60090 Nguyễn Khánh Phượng Hoàng 5/8/1992 FB0664 13 D6 FB60210 Nguyễn Minh Hùng 4/6/1992 FB0664 14 E6 FB60182 Nguyễn Ngọc Huyền 12/18/1992 Ghi chú FB0664 3 Điểm FB0664 2 Ký Tên 2 FB0664 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi 307 Môn thi: IPA Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group MSSV 13h30 - 15h30 Lần thi: 2 TT Vị trí Họ tên Ngày sinh Lớp A1 FB60180 Nguyễn Thị Bích Đào 2/2/1992 FB0664 2 B1 FB60025 Nguyễn Thị Vân Anh 4/16/1992 FB0664 3 C1 FB60204 Nguyễn Thùy Linh 4/17/1992 FB0664 4 D1 FB60072...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online