FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Long 08101994 sb0863 4 d1 sb60680 trn th linh phng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: SB60558 Trần Ngọc Sơn 2 B1 SB60726 Trần Nguyễn Trọng Nhân 1/22/1991 SB0863 3 C1 SB60745 Trần Thế Long 08/10/1994 SB0863 4 D1 SB60680 Trần Thị Linh Phụng 30/10/1994 SB0863 5 E1 SB60637 Trần Thị Thảo My 29/12/1994 SB0863 6 A2 SB60464 Trần Thị Thu Hiền 4/30/1993 SB0863 7 B2 SB60773 Trịnh Công Thắng 17/05/1994 SB0863 8 C2 SB60663 Trịnh Tuấn Hải 17/05/1994 SB0863 9 D2 SB60759 Võ Lê Thanh Huyền 7/7/1994 SB0863 10 E2 SB60705 Võ Quang Sang 1/14/1994 SB0863 1 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi Môn thi: SMM - Thi viết 312 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 08h30 - 10h00 Lần thi: 1 MSSV Họ tên Ngày sinh Lớ p 1 A1 SB60578 Cao Ngô Duy Đức 2/25/1993 B1 SB60384 Chiêm Tiền Tín 5/14/1993 C1 SB01050 Đặng Quyết Thắng 15/05/1993 SB0766 4 D1 SB60410 Đặng Tuấn Anh 1/23/1993 SB0766 5 E1 SB60450 Đỗ Minh Trường 7/6/1993 SB0766 6 A2 SB60556 Đỗ Thành Đức 10/27/1993 SB0766 7 B2 SB60477 Đoàn Thị Kim Hồng 7/16/1992 SB0766 8 C2 SB60444 Hỏa Bích Nga 11/22/1993 SB0766 9 D2 SB60533 Hoàng Cao Cường 10 E2 SB60400 Huỳnh Vũ Thanh Vi 9/30/1993 SB0766 11 A5 SB60521 Lê Đinh Bảo Trung 3/1/1993 SB0766 12 B5 SB60494 Mai Kim Chi 7/29/1993 SB0766 13 C5 SB60603 Ngô Đình Nhật Huy 10/5/1993 SB0766 14 D5 SB60405 Nguyễn Duy Duy 7/23/1993 SB0766 15 E5 SB60509 Nguyễn Ngọc Diễm My 12/24/1...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online