{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

My 4131993 sb0769 13 c5 sb60413 nguy n trng vn nhn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: E2 FB60143 Nguyễn Thị Phương Dung 6/26/1992 FB0665 11 A5 BA60011 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 1/5/1992 BA0666 12 B5 BA60084 Nguyễn Thị Thanh Hoa 10/2/1992 BA0666 13 C5 FB60232 Nguyễn Thị Thủy Tiên 3/2/1990 FB0661 14 D5 BA60030 Nguyễn Thị Trang 10/25/1992 BA0664 15 E5 FB60197 Nguyễn Thị Tú Anh 2/18/1992 FB0661 16 A6 FB60213 Nguyễn Thùy Diễm Phương 9/13/1992 FB0661 17 B6 FB60168 Nguyễn Thụy Phương Mỹ 5/7/1992 FB0661 18 C6 FB60043 Nguyễn Trần Mỹ Linh 9/29/1992 FB0661 19 D6 BA60036 Nguyễn Võ Minh Khoa 4/28/1992 BA0664 20 E6 FB60196 Nguyễn Xuân Vinh 6/6/1992 FB0665 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi Môn thi: DCSVN - Thi viết 312 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT V ị trí 16h00 - 17h30 Lần thi: 4 MSSV Họ tên FB60173 Phạm Minh Thư Ngày sinh L ớp 1 A1 2 B1 3 C1 FB60046 Phạm Thiên Nhật 12/12/1992 FB0661 4 D1 BA60009 Phan Anh Thư 12/2/1992 BA0666 5 E1 BA60090 Phan Hồ ng Yến Nhi 2/28/1992 BA0666 6 B0173 Phạm Ngọc Trường 7/27/1992 FB0661 9/26/1991 BA0664 A2 FB60019 Tiết Khai Nguyên 9/9/1992 FB0665 7 B2 BA60125 Tôn Long Triều 4/1/1990 BA0666 8 C2 FB60125 Trần Hoàng Gia 6/20/1992 FB0665 9 D2 BA60075 Trần Hoàng Minh 3/17/1992 BA0...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online