FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Nguyn 8301993 se0770 20 e6 se60900 trn v phc thnh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: SE0770 SE61035 Hoàng Lê Trung 12/1/1993 SE0770 D1 SE61306 Huỳnh Thanh Bình 11/25/1993 SE0770 5 E1 SE61079 Lê Hoàng Trung 8/4/1992 SE0770 6 A2 SE90177 Lê Trung Quân 12/30/1899 SE0770 7 B2 SE61074 Lê Vĩnh Hoài Trung 10/15/1992 SE0770 8 C2 SE61057 Nguy ễn Bảo Phát 5/14/1993 SE0770 9 D2 SE61109 Nguy ễn Công Danh 11/28/1993 SE0770 10 E2 SE61077 Nguy ễn Duy Anh 11/5/1992 SE0770 11 A5 SE60885 Nguy ễn Ngọc Hiếu 11/2/1993 SE0770 12 B5 SE61067 Nguy ễn Phú Nhân 3/10/1993 SE0770 13 C5 SE60947 Nguy ễn Thế Vinh 11/13/1993 SE0770 14 D5 SE61037 Nguy ễn Trần Đức Hùng 3/10/1993 SE0770 15 E5 SE90158 Phan Nhật Anh 16 A6 SE60896 Thái Quang Hiển 4/12/1993 SE0770 17 B6 SE60695 Trần Đại Dương 8/16/1992 SE0770 18 C6 SE60965 Trần Đình Quang 4/28/1993 SE0770 19 D6 SE61166 Trần Hoàn Anh Nguyên 8/30/1993 SE0770 20 E6 SE60900 Trần Vũ Phúc Thành 4/6/1993 SE0770 MSSV Họ tên 2 A1 SE61155 Hồ Huy Cường 2 B1 3 C1 4 1 Ký Tên Điểm Ghi chú SE0770 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi Môn thi: CNW - Thi viết 408 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí Lần thi: Ngày sinh L ớp 3/17/1993 SE0770 SE61018 Trương Minh Tiến 1/2/1993 SE0770 SE61042 Võ Minh Khang 9/27/1993 SE0770 D1 SE60647 Võ Quốc Việt 8/29/1992 SE0770 E1 SE60957 Võ Thị Ngọc Hương 2/4/1993 SE0770 MSSV Họ tên A1 SE61098 Trương Minh Ngọc 2 B1 3 C1 4 5 1 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 08h30 - 10h00 3 Ký Tên 2...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online