{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Nguyn hong mai hng 241992 fb0661 19 d6 fb60112 nguyn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: chú SB0861A 3 Điểm SB0861A 2 Ký Tên 2 9/8/1993 SB0861A DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi Môn thi: S&DP - Thi viết 403 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 13h30 - 15h00 Lần thi: 2 MSSV Họ tên Ngày sinh Lớ p SB0861A 1 A1 SB60574 Lê Thị Thiên Trang 8/10/1993 2 B1 SB60676 Lê Thuỵ Kim Khánh 12/07/1994 SB0861A 3 C1 SB60505 Mai Quốc Tiến 9/19/1993 SB0861A 4 D1 SB60542 Nguyễn Hải Phương Uyên 4/3/1993 SB0861A 5 E1 SB60511 Nguyễn Hữu Vinh 2/16/1993 SB0861A 6 A2 SB60562 Nguyễn Lộc Sơn 7/11/1993 SB0861A 7 B2 SB60585 Nguyễn Quang Hiếu 1/5/1993 SB0861A 8 C2 SB60688 Nguyễn Quỳnh Anh 12/05/1994 SB0861A 9 D2 FB60164 Nguyễn Thiện Khánh 12/14/1991 SB0861A 10 E2 SB90253 Nguyễn Văn Hoàng Vũ 18/06/1993 SB0861A 11 A5 SB60407 Phạm Văn Quân 6/25/1993 12 B5 SB60634 Phùng Chí Trung 13/12/1991 SB0861A 13 C5 SB60668 Trần Duy Khánh 29/10/1994 SB0861A 14 D5 SB60749 Trần Lê Duy 12/9/1988 SB0861A 15 E5 SB90250 Trần Thị Hương Quỳnh 10/7/1993 SB0861A 16 A6 SB60582 Trịnh Hữu Hạnh 1/31/1993 SB0861A SB0861A 17 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 B6 FB60029 Võ Quốc Minh 1/2/1992 SB0861A 18 C6 SB60576 Võ Thị Kiều Oanh 1/1/1992 SB0861A Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi Môn thi: DCSVN - Thi viết 306 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT V ị trí 16h00 - 17h30 Lần thi: 1 Ngày sinh L ớp 1 A1 BA60123 Bùi Quang Hùng 10/21/1992 BA0666 2 B1 F...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online