FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Nht 9141992 fb0663 13 c5 fb60042 phm th hong yn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: B60167 Nguyễn Phượng Loan Ngày sinh L ớp 6/2/1992 2 FB0663 2 B1 FB60120 Nguyễn Quang Tâm 11/23/1992 C1 BA60071 Nguyễn Sơn Lâm 3/2/1992 D1 FB60118 Nguyễn Thị Ái Nhi 11/4/1992 FB0662 5 E1 FB60111 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10/18/1992 6 A2 FB60012 Nguyễn Trí Minh Ngọc 9/19/1992 FB0662 7 B2 BA60068 Nguyễn Tuấn Vũ 8/4/1992 BA0662 8 Ghi chú BA0662 4 Điểm FB0663 3 Ký Tên FB0662 C2 FB60128 Nguyễn Vũ Kha 1/19/1992 FB0662 9 D2 BA60076 Phạm Hoàng Nam Trung 1/15/1992 BA0662 10 E2 FB60208 Phạm Phú Thọ 9/10/1991 FB0663 11 A5 FB60065 Phạm Phước Thành 11/5/1992 FB0662 12 B5 FB60011 Phạm Quang Nhật 9/14/1992 FB0663 13 C5 FB60042 Phạm Thị Hoàng Yến 1/15/1992 FB0662 14 D5 FB60018 Phạm Thị Huyền Oanh 10/2/1992 FB0663 15 E5 FB60016 Phạm Thị Kim Cần 12/25/1991 FB0662 16 A6 FB60049 Phạm Trần Hà My 10/15/1991 FB0662 17 B6 BA60115 Phạm Tuấn Hải 11/1/1990 BA0662 18 C6 FB60067 Phan Hữu Sơn Ca 9/30/1992 FB0662 19 D6 BA60101 Phan Minh Duy 3/25/1992 BA0662 20 E6 FB60095 Phan Thị Hồng Thủy 9/24/1992 FB0663 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi Môn thi: ECOMB - Thi viết 404 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT V ị trí 08h30 - 10h00 Lần thi: 4 MSSV Họ tên Ngày sinh L ớp 1 A1 FB60166 Phí Thị Hương Giang 1/25/1992 FB0...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online