FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Ni 111994 se0863 9 d2 se61240 phng xng quang 16091994

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi 406 Môn thi: MR Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 10h30 - 12h00 Lần thi: 2 MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp 1 A1 SB60543 Nguyễn Hà Dân 3/10/1993 SB0767 2 B1 SB60475 Nguyễn Hiểu Quỳnh 12/28/1993 SB0767 3 C1 SB60538 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 7/5/1993 SB0767 4 D1 SB60392 Nguyễn Hữu Thuận 8/16/1993 SB0767 5 E1 BA60131 Nguyễn Khoa Nam 12/12/1992 SB0767 6 A2 SB60643 Nguyễn Văn Hiếu 1/30/1992 SB0767 7 B2 SB60386 Trần Mỹ Trang 3/21/1993 SB0767 8 C2 BA60121 Trần Vạn Phát 12/25/1992 SB0767 9 D2 SB60432 Trần Văn Võ 1/1/1993 SB0767 10 E2 SB60514 Vũ Duy 9/21/1992 SB0767 11 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết A5 BA60046 Vũ Thị Thu Thủy 12/11/1992 SB0767 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi 406 Môn thi: CJ Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí - Thi viết 10h30 - 12h00 Lần thi: 1 Ngày sinh Lớp SE61221 Bảo Khánh 07/03/1994 SE0863 MSSV Họ tên 2 1 B5 2 C5 SE61251 Đỗ Đức Hải 10/18/1994 D5 SE61205 Đỗ Hoàng Quốc Khánh 22/11/1994 E5 SE61246 Đỗ Ngọc Hoàng 10/11/1994 SE0863 5 A6 SE61035 Hoàng Lê Trung 12/1/1993 SE0863 6 B6 SE61204 Huỳnh Thanh Quy 03/05/1994 SE0863 7 C6 SE61206 Huỳnh Trung Chánh 24/10/1994 SE0863 8 D6 SE61366 Huỳnh Văn Phi Vũ 03/05/1994 SE0863 9 E6 SE61223 Lê Phan Thanh Quang 16/03/1994 Ghi chú SE0863 4 Điểm SE0863 3 Ký Tên SE0863 DANH SÁCH THI F...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online