FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Phng 321993 sb0766 20 e6 sb90197 nguyn th thi ngn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 988 SB0766 16 A6 SB60529 Nguyễn Nhân Huy 11/16/1991 SB0766 17 B6 SB60471 Nguyễn Phạm Ngọc Thanh 4/22/1993 SB0766 18 C6 BA60097 Nguyễn Phương Huỳnh 11/18/1992 SB0766 19 D6 SB60486 Nguyễn Thị Hiền Phương 3/2/1993 SB0766 20 E6 SB90197 Nguyễn Thị Thái Ngân 3/4/1993 Ghi chú SB0766 3 Điểm SB0766 2 Ký Tên 2 SB0766 SB0766 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi Môn thi: SMM - Thi viết 313 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 08h30 - 10h00 Lần thi: 2 MSSV Họ tên Ngày sinh Lớ p 1 SB60517 Nguyễn Trọng Anh 1/9/1993 SB0766 2 B1 SB60501 Nguyễn Xuân Thạch 1/2/1993 SB0766 3 C1 SB90198 Phạm Hồng Dương 4 D1 SB60583 Phan Tất Công 5/2/1992 SB0766 5 E1 SB60525 Thái Quốc Sơn 3/25/1993 SB0766 6 A2 SB60622 Trần Thành Luân Nam 1/28/1992 SB0766 7 B2 SB60774 Trần Thị Trúc Linh 6/17/1992 SB0766 8 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 A1 C2 SB60496 Vũ Thị Hằng Nga 10/30/1992 SB0766 SB0766 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi 313 Môn thi: SAD Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 1 D2 - Thi viết 08h30 - 10h00 Lần thi: 1 Họ tên MSSV Ngày sinh SE60999 Bùi Đặng Thịnh Hưng Lớp 10/16/1993 2 SE0763 2 E2 60165 Bùi Nguyên Tín A5 60525 Đặng Quốc Phương B5 60462 Đinh Lâm Gia Thịnh 9/11/1991 SAD_B2_NI 5 C5 60187 Đinh Tiến Huy 4/19/1990 SAD_B2_NI 6 D5 60532 Đinh Tuấn Anh 7 E5 8 A6 9 B6 10 C6 SE60935 Dương Mẫn Tiệp 2/2/1993 SE0763...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online