FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Sadb2ni 5 e1 6 a2 se60955 thi ph hong 60572 thnh ngc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Trùng Dương 9/1/1991 SAD_B2_NI 2/15/1992 SAD_B2_NI 11/3/1991 SAD_B2_NI 12/17/1988 SE0763 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VII Phòng thi 307 Môn thi: SAD Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 1 A1 Lần thi: 3 Họ tên MSSV SE60869 Nguyễn Xuân Ý Ngày sinh Lớp 7/17/1992 SE0763 SAD_B2_NI 2 B1 60495 Phạm Nam Thắng 5/2/1991 3 C1 60263 Phạm Ngọc Hoàng 12/2/1990 SAD_B2_NI 4 D1 60416 Tạ Đức Tùng 11/24/1991 SAD_B2_NI 5 E1 6 A2 SE60955 Thái Phú Hoàng 60572 Thành Ngọc Huy 9/2/1993 SE0763 7/11/1990 SAD_B2_NI 7 SE60877 Trần Đức Hòa 5/7/1993 SE0763 C2 SE61053 Trần Hoàng Khánh Duy 10/23/1993 SE0763 9 D2 SE60996 Trần Minh Quyền 3/22/1993 SE0763 10 E2 1/1/1990 SE0763 11 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 B2 8 A5 9/30/1993 SE0763 60054 - Thi viết 08h30 - 10h00 Trương Trọng Nhân SE60948 Võ Văn Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VI Phòng thi Môn thi: ECOMB - Thi viết 307 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT V ị trí 08h30 - 10h00 Lần thi: 1 Ngày sinh L ớp 1 B5 FB60068 Đặng Nguyễn Nhật Linh 1/1/1992 FB0663 2 C5 FB60233 Đào Duy Quang 3/29/1992 FB0662 3 MSSV Họ tên 2 D5 BA60124 Đào Duy Toàn 5/16/1992 E5 BA60117 Đoàn Thành Nhân 10/26/1992 A6 FB90017 Dương Ngọc Minh Tuân 12/30/1899 FB0662 6 B6 FB60028 Hà Ngọc Phương Quỳnh 2/14/1992 FB0663 7 C6 BA60056 Hồ Đặng Vũ Thi 9/10/1992 BA0662 8 D6 FB60092 Hồ Như Thùy 6/20/1992 FB0662 9 E6 FB60044 Hồ Quố c G...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online