FE_15_03_2014_DSSV thi viet_Update ngay 07_03_2014

Thi final exam kha vi phng thi 405 mn thi spm gi thi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 9 D2 BA60086 Võ Thanh Nguyên 5/19/1992 SB0761 10 E2 BA60061 Vũ Khánh Tâm 5/10/1991 SB0761 11 04.13-BM/DH/HDCV/FU 1/3 - Thi viết A5 BA60103 Vũ Thanh Vân 7/6/1992 SB0761 Ký Tên 2 Điểm Ghi chú DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi 406 Môn thi: DM2 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 13h30 - 15h00 Lần thi: 1 MSSV - Thi viết Họ tên Ngày sinh Lớ p 1 B5 SE61178 Chu Đại Cao Cường 24/04/1994 C5 SE61294 Đặng Mạnh Hùng 24/09/1994 D5 SE61300 Điền Minh Hoàng 5/13/1994 SE0867 4 E5 SE61263 Đinh Bảo Trân 6/13/1994 SE0867 5 A6 SE61368 Đoàn Ngọc Đắc Ân 10/28/1994 SE0867 6 B6 SE61270 Dương Ánh Linh 5/31/1994 SE0867 7 C6 SE61190 Hà Đình Nhân 15/05/1994 SE0867 8 D6 SE61362 Hồ Minh Đức 1/3/1994 SE0867 9 E6 SE61273 Huỳnh Thành Đạt 1/6/1994 Ghi chú SE0867 3 Điểm SE0867 2 Ký Tên 2 SE0867 DANH SÁCH THI FINAL EXAM - Khóa VIII Phòng thi 408 Môn thi: DM2 Giờ thi: Ngày thi 3/15/2014 Group TT Vị trí 13h30 - 15h00 Lần thi: 2 MSSV Họ tên Ngày sinh Lớ p 1 A1 SE61264 Lê Ngọc Hiển 1/12/1994 SE0867 2 B1 SE61286 Lê Phương Quang 04/07/1994 SE0867 3 C1 SE61124 Lưu Thành Đạt 4/23/1993 SE0867 4 D1 SE61282 Lưu Tuấn Anh 07/11/1994 SE0867 5 E1 SE61269 Lý Tiến 10/28/1994 SE0867 6 A2 SE61355 Ngô Quang Hải Nguyện 10/13/1994 SE0867 7 B2 SE61038 Ngô Tấn Khôi 11/20/1993 SE0867 8 C2 SE61211 Nguyễn Chí Cường 06/11/1994 SE0867 9 D2 SE612...
View Full Document

This document was uploaded on 03/13/2014.

Ask a homework question - tutors are online